Metodika realizácie a spôsobu darovania prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe MO SR


Ministerstvo obrany SR ako správca majetku štátu môže prebytočný hnuteľný majetok podľa § 11 ods. 7 zákona 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon“) so súhlasom zriaďovateľa (Ministerstva financií SR) darovať:

 • neziskovej organizácii [zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov] alebo inej právnickej osobe, ktorá nie je podnikateľom (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka), na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, ochrany a prezentácie kultúrnych hodnôt, vzdelávania a výchovy, ak preukázateľne počas najmenej jedného roka vykonáva tieto činnosti
 • obci alebo vyššiemu územnému celku na plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy alebo na výkon samosprávy

V obidvoch prípadoch je nutné podať žiadosť v zmysle uvedeného zákona, ktorá musí obsahovať odôvodnenie darovania požadovaného hnuteľného majetku štátu v správe MO SR (napr. na výkon samosprávy obce - na zabezpečenie úloh civilnej ochrany obce v súlade s § 15 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, - na zabezpečenie plnenia úloh ochrany pred požiarmi v súlade s § 15 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, atď.), konkrétne vyšpecifikovanie požadovaného hnuteľného majetku štátu v správe MO SR (presný názov, evidenčné číslo - ak ho majetok obsahuje a miesto uloženia) a prílohy k žiadosti:


pre neziskové organizácie uvedené v bode a):

 • overenú fotokópiu registrácie organizácie, štatút organizácie
 • menovanie štatutára (zápisnicu z voľby štatutára)
 • overenú fotokópiu potvrdenia o pridelení IČO
 • potvrdenie o obhliadke materiálu na mieste obhliadky
 • čestné prehlásenie štatutára NO o povinnosti prevziať prebytočný hnuteľný majetok štátu, ktorý bude predmetom zmluvy po nadobudnutí jej platnosti do termínu jej ukončenia
 • povolenie Ministerstva hospodárstva SR na výrobky obranného priemyslu (ak je predmetom darovania výrobok obranného priemyslu)
 • zdôvodnenie potreby a plánované využitie požadovaného hnuteľného  majetku
 • zápis do Registra mimovládnych organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby


pre obce a vyššie územné celky uvedené v bode b):

 • overenú fotokópiu potvrdenia o zvolení za starostu obce, primátora mesta, predsedu VÚC
 • overenú fotokópiu potvrdenia o pridelení IČO na obec, mesto, VÚC
 • potvrdenie o obhliadke materiálu v mieste obhliadky
 • čestné prehlásenie starostu obce, primátora mesta, predsedu VÚC  o povinnosti obce, mesta, VÚC prevziať prebytočný hnuteľný majetok štátu, ktorý bude predmetom zmluvy po nadobudnutí jej platnosti do termínu jej ukončenia
 • zdôvodnenie potreby a plánované využitie požadovaného hnuteľného majetku


Termíny obhliadok (dní otvorených dverí) prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe MO SR sú určené pre rok 2019:

21. - 25. januára
18. - 22. februára
18. - 22. marca
23. - 26. apríla
20. - 23. mája
24. - 27. júna
22. - 26. júla
19. - 23. augusta
23. - 26. septembra
RPI – október – obhliadky nebudú
RPI – november – obhliadky nebudú
16. - 20. decembra
 

Obhliadky sa budú uskutočňovať v stanovenom mieste obhliadky v dobe od 08:00 do 12:00 hod len na základe telefonického dohovoru. Telefónne čísla na dohovor obhliadky: Základňa nepotrebného majetku Nemecká, tel. č. 0960/415 500, 0960/415 522, mobil 0903/824 765, 0903/824 764. Bližšie informácie o prebytočnom hnuteľnom majetku štátu a jeho obhliadke sú uvedené na webovej stránke Základne nepotrebného majetku Nemecká (http://www.znmn.mil.sk/).

MO SR ako správca majetku štátu si v súlade so zákonom vyhradzuje právo odmietnuť žiadosť o darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu.


Povinnosti obdarovaného

Ak je nadobúdateľom darovaného hnuteľného majetku štátu fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy (napr. nezisková organizácia), ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s účinnosťou od 1. februára 2017 môže byť darovacia zmluva uzavretá len vtedy, ak je táto osoba zapísaná v registri partnerov verejného sektora. Partnerom verejného sektora nie je ten, kto má jednorazovo nadobudnúť majetok, ktorého všeobecná hodnota úhrnne neprevyšuje sumu 100 000 €.

Obdarovaný berie na vedomie, že predmet zmluvy sa nachádza v mieste uloženia podľa darovacej zmluvy.

Svojim podpisom darovacej zmluvy potvrdzuje, že dar prijíma, po odovzdaní ho prevezme v mieste uloženia a na vlastné náklady zabezpečí  jeho prepravu z miesta uloženia do miesta určenia. Zároveň sa podpisom darovacej zmluvy zaväzuje dar bez výhrad prijať v stave, v akom sa v súčasnej dobe nachádza, pričom stav je obdarovanému známy z osobného poznania (obhliadky) a z predložených dokladov.

MO SR upozorňuje, že darovaná kolesová technika nemusí spĺňať podmienky pre typové schválenie na civilné účely, v dôsledku čoho ju nebude možné prihlásiť do evidencie vozidiel vedenej DI PZ SR. Vzhľadom na to, že kolesová technika nie je evidovaná v evidencii vozidiel vedenej DI PZ SR, bude je prihlásenie do tejto evidencie spoplatnené podľa príslušných právnych predpisov a vyhlášok vydaných MV SR.

Obdarovaný musí pred podpisom zmluvy predložiť čestné prehlásenie starostu obce (štatutára) o povinnosti obdarovaného prevziať prebytočný hnuteľný majetok štátu, ktorý bude predmetom zmluvy po nadobudnutí jej platnosti do termínu jej ukončenia. Bez tohto dokladu nebude možné v spracovaní zmluvy pokračovať.

Darovacia zmluva na darovanie prebytočného  hnuteľného majetku štátu (§ 11 ods. 7 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov) nadobudne platnosť až dňom udelenia súhlasu Ministerstva financií SR.

Darovaciu zmluvu o prevode vlastníctva hnuteľných kultúrnych pamiatok môže MO SR uzavrieť až po predchádzajúcom súhlase Ministerstva kultúry SR.

Kontaktná adresa na podanie žiadosti je:
Ministerstvo obrany SR
Agentúra správy majetku
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

kontaktné osoby:
Ing. Igor Andrášik, e-mail: igor.andrasik@mod.gov.sk, tel. č.: 0960/317 654
Mgr. Ľudmila Čatlošová, e-mail: ludmila.catlosova@mod.gov.sk, tel. č.: 0960/327 525
Ing. Gabriel Gábriš, e-mail: gabriel.gabris@mil.sk, tel. č.: 0960/327 523
p. Elena Nováková, e-mail: elena.novakova@mil.sk, tel. č.: 0960/317 650


Posledná aktualizácia: 08.08.2019, 10:59

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu