Vojnoví veteráni


Komu môže byť priznané postavenie vojnového veterána


Postavenie vojnového veterána môže byť podľa § 2 ods. 2 zákona č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len  "zákon č. 463/2003 Z. z.")  priznané osobe, ktorá je štátnym občanom Slovenskej republiky, má trvalý pobyt na území  Slovenskej republiky a
 1. vykonávala aspoň 90 dní vojenskú službu mimo územia Slovenskej republiky ako príslušník ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo ako príslušník ozbrojených síl štátov, ktorých právnym nástupcom je Slovenská republika, a to v rámci mierových pozorovateľských misií, vojenských operácií alebo v rámci plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu (§12 ods. 1 písm. c), d) a e) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky), alebo
   
 2. bola do 14. marca 1939 v služobnom pomere vojaka československej armády a v období od 14. marca 1939 do 8. mája 1945 bola účastníkom národného boja za oslobodenie (zákon č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie), alebo
   
 3. v rokoch 1939 až 1945 ako účastník národného boja za oslobodenie:
  1. bola príslušníkom československej armády v zahraničí alebo v nej vykonávala vojenskú službu za podmienok ustanovených osobitným predpisom (§2 ods. 1 druhý bod zákona č. 255/1946 Zb.),
  2. vykonávala vojenskú službu v spojeneckej armáde,
  3. bola príslušníkom prvej československej armády na Slovensku,
  4. bola československým partizánom (§ 1 zákona č. 34/1946 Zb., ktorým sa vymedzuje pojem "československého partizána"), alebo
  5. zúčastnila sa na Májovom povstaní českého ľudu v máji 1945 a v dôsledku boja utrpela ťažkú ujmu na zdraví, alebo
    
 4. bola v rokoch 1936 až 1939 československým dobrovoľníkom v Španielsku.

Podmienka výkonu služby podľa odseku 2 písm. a) sa považuje podľa  § 2 ods. 3 zákona č. 463/2003 Z. z. za splnenú aj vtedy, ak vojak pri výkone tejto služby utrpel služobný úraz (§ 29 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Účasť na národnom boji za oslobodenie podľa odseku 2 písm. b) a c) sa v súlade  s § 2 ods. 4 zákona č. 463/2003 Z. z. preukazuje osvedčením vydaným podľa zákona č. 255/1946 Zb.

Podľa § 2 ods. 6 zákona č. 463/2003 Z. z. osobe, ktorá zomrela pri vykonávaní činností uvedených v § 2 alebo v súvislosti s nimi, možno priznať postavenie vojnového veterána in memoriam.

 

Ako požiadať o priznanie postavenia vojnového veterána


O priznaní postavenia vojnového veterána rozhoduje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje:
 1. titul, meno a priezvisko žiadateľa,
 2. údaj o dosiahnutej vojenskej hodnosti žiadateľa,
 3. dátum a miesto narodenia žiadateľa,
 4. adresa trvalého pobytu žiadateľa,
 5. údaj o štátnom občianstve žiadateľa,
 6. dôvod skončenia služobného pomeru, ak žiadateľ bol v služobnom pomere,
 7. priloženú fotografiu s rozmermi 3 cm x 3,5 cm,
 8. údaje potvrdzujúce splnenie podmienok pre priznanie postavenia vojnového veterána podľa § 2 ods. 2. zákona č. 463/2003 Z. z.:
  • príslušníci mierových misií priložia potvrdenie o účasti v misii (názov a dĺžka misie, číslo personálneho rozkazu ministra obrany SR alebo riaditeľa personálneho úradu o vyslaní a ukončení  misie) vydané personálnym orgánom príslušného útvaru (ak ide o profesionálneho vojaka), alebo Vojenským archívom – centrálna registratúra Trnava,
  • účastníci národného boja za oslobodenie priložia overenú kópiu osvedčenia podľa zákona č. 255/1946 Zb., ak osvedčenie bolo vydané,
 9. vlastnoručný podpis žiadateľa.

Formulár žiadosti o priznanie postavenia vojnového veterána: Otvoriť PDF dokument  Otvoriť PDF dokument  Otvoriť PDF dokument

Žiadosť o priznanie postavenia vojnového veterána sa podáva na adrese:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
oddelenie starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov
Za kasárňou 3
832 47 Bratislava

Telefonický kontakt:

Mgr. Andrea Némethová: +421 960 317 675
Mgr. Natália Fedáková: +421 960 317 492
Ing. Eva Havasiová: +421 960 317 491

Posledná aktualizácia: 01.02.2017, 13:51

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu