Informácie o nakladaní s majetkom štátu (prevod správy, odpredaj)


v tejto sekcii internetovej stránky sú zverejnené postupy nakladania  a zoznamy prebytočného majetku štátu v správe MO SR. Nasledujúce informácie Vám pomôžu zorientovať sa v tejto problematike a nájsť cestu k nám.

Všeobecné informácie

Predmetom prevodu v zmysle zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov môže byť len majetok štátu, ktorý neslúži a ani nebude slúžiť jeho správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.

Informácie o nakladaní s prebytočným nehnuteľným majetkom štátu v správe MO SR

Po rozhodnutí o prebytočnosti majetku štátu je MO SR povinné prebytočný majetok ponúknuť na prevod správy iným správcom majetku štátu. Ak sa ponúknutý majetok v určenej lehote neprevedie do správy iného správcu,  je MO SR oprávnené a povinné s predmetným majetkom naložiť v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

Oznámenie o predaji majetku zverejňuje MO SR v registri (www.ropk.sk) a na týchto internetových stránkach. V oznámení budú zverejnené podmienky odpredaja, v ktorých budú špecifikované:

 • informácie o forme predaja (osobitné ponukové konanie alebo elektronická aukcia),
 • katastrálne údaje o nehnuteľnostiach,
 • primeraná cena ponúkaného majetku,
 • výška požadovanej finančnej zábezpeky,
 • všeobecné pravidlá predkladania cenových ponúk,
 • podstatné náležitosti cenových ponúk,
 • lehota na doručenie cenových ponúk a na úhradu finančnej zábezpeky,
 • adresy na doručenie cenových ponúk,
 • číslo IBAN na úhradu finančnej zábezpeky,
 • termíny obhliadok,
 • ďalšie relevantné informácie.


Prevody prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe MO SR realizuje Agentúra správy majetku Ministerstva obrany Slovenskej republiky.


Kontakt

MO SR – Agentúra správy majetku
Kutuzovova 8
832 47  Bratislava

tel. č.: 0960/327 518
Mgr. Ulčin
tel. č.: 0960/327 578
Ing. Turčanová
MO SR - Agentúra správy majetku, detašované pracovisko STRED

ČSA 7
975 90  Banská Bystrica

tel. č.: 0960/412 317
Mgr. Sedmáková

 
MO SR - Agentúra správy majetku, detašované pracovisko VÝCHOD

Komenského 39/A
040 01  Košice

tel. č.: 0960/515 701
JUDr. Červeňáková
 


Informácie o nakladaní s prebytočným hnuteľným majetkom štátu v správe MO SR
 

Po rozhodnutí o prebytočnosti hnuteľného majetku štátu je MO SR povinné prebytočný vymedzený hnuteľný majetok štátu (§ 8f ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov) ponúknuť na prevod správy v registri ponúkaného majetku (www.ropk.sk), ktorý spravuje MF SR. Prebytočný hnuteľný majetok štátu, ktorý sa nepovažuje za vymedzený hnuteľný majetok štátu a služobné zvieratá ponúka písomne tým štátnym rozpočtovým organizáciám alebo štátnym príspevkovým organizáciám, ktoré tento majetok nevyhnutne potrebujú na plnenie úloh. Ak o ponúknutý majetok v určenej lehote neprejaví záujem žiadna štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková organizácia, je MO SR oprávnené a povinné s predmetným majetkom naložiť v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

Zoznamy prebytočného hnuteľného majetku určeného k odpredaju majú informatívny charakter a sú priebežne aktualizované. Prebytočný majetok je rozdelený do kategórií hnuteľný majetok vojenský - výrobky obranného priemyslu a hnuteľný majetok nevojenský, ktorý nie je výrobkom obranného priemyslu.

Ceny sú stanovené súdnymi znalcami alebo komisiou v zmysle interných predpisov MO SR. V zozname sú uvedené jednotkové ceny (za jednu jednotku množstva). Prevod správy a prevod vlastníctva prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe MO SR realizuje Agentúra správy majetku  MO SR (ďalej len „ASM“) formou zmluvy o prevode správy, darovacej zmluvy, zámennej zmluvy a  kúpnej zmluvy. O forme odpredaja rozhoduje ASM v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov MO SR.

Ak je nadobúdateľom hnuteľného majetku štátu pri prevode vlastníctva majetku štátu (darovacia zmluva, kúpna zmluva, zámenná zmluva) fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy (subjektom verejnej správy je napr. štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, obec, VÚC), ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s účinnosťou od 1. februára 2017 môže byť nadobúdateľom hnuteľného majetku štátu podľa tohto zákona len vtedy, ak je zapísaná v uvedenom registri. 

Vojenský materiál - výrobky obranného priemyslu, ktorý nie je voľne obchodovateľný, môže byť odpredaný (darovaný) výhradne záujemcom, ktorí spĺňajú podmienky podľa zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hnuteľný majetok štátu - položky s dvojakým použitím podliehajú režimu kontroly vývozu, prepravy, sprostredkovania a tranzitu podľa zákona č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 444/2015 Z. z.

Pred každým pripravovaným odpredajom budú zverejnené podmienky odpredaja, v ktorých bude špecifikované:

 • čo bude predmetom odpredaja
 • akou formou bude prebytočný majetok odpredávaný (osobitné ponukové konanie, elektronická aukcia pri vymedzenom hnuteľnom majetku štátu a ponuka na odpredaj iného ako vymedzeného hnuteľného majetku štátu)
 • kedy a kde bude odpredávaný
 • termíny a miesto obhliadky
 • ďalšie informácie, potrebné k realizácii odpredajaDoplňujúce informácie k ponukám na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku

Kontakt

Ministerstvo obrany SR
Agentúra správy majetku
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

e-mail a tel. č.:
Ing. Igor Andrášik, e-mail: igor.andrasik@mod.gov.sk, tel. č.: 0960/317 654
Mgr. Ľudmila Čatlošová, e-mail: ludmila.catlosova@mod.gov.sk, tel. č.: 0960/327 525
Ing. Gabriel Gábriš, e-mail: gabriel.gabris@mil.sk, tel. č.: 0960/327 523
p. Elena Nováková, e-mail: elena.novakova@mil.sk, tel. č.: 0960/317 650

 
fax: 0960/317 683
 


Posledná aktualizácia: 09.01.2019, 11:38

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu