Doplňujúce informácie k ponukám na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku


 • Predmet ponuky
  • Predmetom ponuky je odpredaj prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe MO SR a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MO SR (ďalej len správcovia).  Ponuka je vyhlásená v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
  • Prebytočný hnuteľný majetok je rozdelený do nasledovných kategórií:
   • motorové vozidlá a stroje
   • materiál služby PHM
   • proviantný materiál
   • zdravotnícky materiál
   • ostatný materiál, náhradné dielce
  • Pre odpredaj prebytočného hnuteľného majetku v kategórii "ostatný materiál, náhradné dielce" musí uchádzač predložiť ponuku na materiál v minimálnej výške 100,- eur.
    
 • Náležitosti žiadosti
  • V žiadosti fyzickej osoby uveďte nasledujúce údaje:
   • meno, priezvisko
   • presnú adresu (vrátane PSČ)
   • kontaktný telefón
  • V žiadosti právnickej osoby, ktorú podpíše štatutárny orgán žiadateľa, uveďte nasledovné údaje a predložte nasledovné doklady:
   • obchodný názov firmy
   • presnú adresu sídla firmy
   • IČO, (DIČ), IČ DPH
   • údaje o bankovom spojení - pobočka banky a číslo účtu
   • telefón, fax, e-mail
     
  • Po vykonaní obhliadky uchádzač predloží do stanoveného termínu a stanoveným spôsobom na  Agentúru pre správu majetku MO SR svoju cenovú ponuku. Pre realizáciu odpredaja je určujúci dátum a čas prijatia písomnej žiadosti na Agentúru správy majetku Ministerstva obrany Slovenskej republiky
    
 • Stav techniky a materiálu
  • Odpredávaná technika a materiál boli použité, sú v rôznom stupni opotrebovania a budú odpredané v stave, v akom sa nachádzajú, bez opráv, revízií a doplňovania z prostriedkov ministerstva obrany.
  • MO SR upozorňuje, že odpredávaná kolesová technika nemusí spĺňať podmienky pre typové schválenie na civilné účely, v dôsledku čoho ju nebude možné prihlásiť do evidencie vozidiel vedenej DI PZ SR. Vzhľadom na to, že kolesová technika nie je evidovaná v evidencii vozidiel vedenej DI PZ SR, bude je prihlásenie do tejto evidencie spoplatnené podľa príslušných právnych predpisov a vyhlášok vydaných MV SR.
    
 • Podmienky a spôsob realizácie odpredaja
  • Odpredaj prebytočnej techniky bude realizovaný na základe kúpnej zmluvy podľa § 588 Občianskeho zákonníka uzatvorenej medzi správcom majetku štátu a uchádzačom.
  • Ak je kupujúcim hnuteľného majetku štátu fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s účinnosťou od 1. februára 2017 môže uzavrieť kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je kúpa hnuteľného majetku štátu podľa tohto zákona len vtedy, ak je zapísaná v uvedenom registri. Partnerom verejného sektora nie je ten, kto má jednorazovo nadobudnúť majetok, ktorého všeobecná hodnota úhrnne neprevyšuje sumu 100 000 €.
  • Kúpna zmluva na odpredaj vymedzeného hnuteľného majetku štátu (§ 8f ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov), ktorý podlieha súhlasu zriaďovateľa, nadobudne platnosť až dňom udelenia súhlasu Ministerstva financií SR.
  • Úhrada ceny za predmet odpredaja musí byť výhradne v eurách (€). Platba musí byť vykonaná vopred, po podpise kúpnej zmluvy na základe vystavenej faktúry, pred prevzatím predmetu zmluvy v mieste  jej uloženia.
  • Odvoz, naloženie a manipuláciu s predmetom odpredaja si zabezpečí kupujúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
  • Náklady spojené s účasťou v ponukovom konaní si hradí každý účastník sám.
    
 • Obhliadka odpredávanej techniky a materiálu
  Technika a materiál je uložená v Základni nepotrebného majetku v Nemeckej, v detašovaných pracoviskách ZNM Nemecká (Nemšová, Poprad, Liptovský Mikuláš) a vo vojenských útvaroch a zariadeniach rezortu ministerstva obrany podľa špecifikácie ako je uvedené v zoznamoch na internetovej stránke. Fyzické obhliadky techniky a materiálu budú upresnené pri každom uverejnení nového zoznamu odpredávanej techniky a materiálu. Povolenie na vstup je zabezpečené pre všetkých záujemcov o odkúpenie predmetného materiálu. Uchádzači sú povinní riadiť sa pokynmi zodpovedných funkcionárov v mieste obhliadky. Všetky informácie o konkrétnom mieste uloženia techniky a spôsobe zabezpečenia sú dôverné a účastníci prehliadky ich nemôžu odovzdávať tretím osobám bez písomného súhlasu vyhlasovateľa. Porušenie tejto povinnosti zo strany uchádzača bude považované za hrubé porušenie podmienok ponuky so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami pre prípadnú ďalšiu spoluprácu uchádzača s MO SR.
   
 • Základné zmluvné podmienky
  • Odber predmetu kúpnej zmluvy v mieste plnenia je kupujúci povinný vykonať vlastnými silami, prostriedkami a na vlastné náklady a to v dohodnutom termíne, najskôr dňom uhradenia faktúry v pracovných dňoch a v čase pravidelnej pracovnej doby útvaru. Termín odberu predmetu zmluvy v mieste plnenia je kupujúci povinný prerokovať s veliteľom príslušného VÚ najmenej päť pracovných dní vopred. Kupujúci potvrdí prevzatie predmetu zmluvy podpisom preberacieho zápisu.
  • Zmluva je považovaná zo strany predávajúceho za splnenú odovzdaním predmetu zmluvy kupujúcemu v mieste plnenia a podpísaním preberajúceho zápisu kupujúcim. Ako podklad pre kupujúceho na vydanie technického preukazu vozidla príslušným okresným úradom vystaví predávajúci "Základný technický opis schváleného typu vozidla".
  • Ak kupujúci neprevezme celý predmet zmluvy v dohodnutom množstve do dohodnutého termínu, zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že kupujúci môže odobrať predmet zmluvy v náhradnom termíne, najskôr však do 10 dní odo dňa uplynutia dohodnutého termínu. V prípade, že kupujúci prevezme predmet zmluvy v náhradnom termíne alebo ho vôbec neprevezme, je povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny predmetu zmluvy.
  • Ak kupujúci neprevezme predmet zmluvy v dohodnutom ani v náhradnom termíne z dôvodu na jeho strane, zmluva stráca platnosť. V takomto prípade zo zmluvy nevyplývajú žiadne práva a ani povinnosti, okrem povinnosti predávajúceho vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za neodobratý predmet zmluvy bez príslušenstva (ak bola kupujúcim zaplatená na účet predávajúceho) a povinnosť kupujúceho uhradiť dohodnutú zmluvnú pokutu.
  • Predávajúci po nadobudnutí platnosti a účinnosti zmluvy vystaví faktúru na dohodnutú kúpnu cenu za predmet zmluvy a odošle ju na adresu kupujúceho v dvoch vyhotoveniach.
  • Kupujúci uhradí dohodnutú cenu do 14 dní odo dňa odoslania faktúry. Neuhradenie faktúry v dohodnutej dobe je podstatným porušením zmluvy za strany kupujúceho. Za deň úhrady faktúry sa považuje dátum pripísania platnej sumy na účet predávajúceho v jeho banke.
  • V prípade úhrady fakturovanej sumy poštovou poukážkou je kupujúci povinný uhradiť aj clearingový poplatok. Bez jeho úhrady nebude predmet zmluvy kupujúcemu vydaný.
  • Kupujúci bol oboznámený so stavom predmetu zmluvy. Predmet zmluvy nebude pre potreby kupujúceho silami a prostriedkami predávajúceho opravovaný, upravovaný ani vylepšovaný. Na predmet zmluvy sa záruka neposkytuje.
  • Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím v mieste plnenia.
  • Ak predávajúci neumožní prevzatie techniky kupujúcemu v dohodnutej dobe, uhradí kupujúcemu všetky preukázateľne vzniknuté náklady vynaložené na prevzatie predmetu zmluvy v novom dohodnutom dni.
  • Ak zmluva nadobúda platnosť dňom vydania súhlasu príslušného orgánu štátnej správy, predávajúci je povinný oznámiť nadobudnutie platnosti zmluvy kupujúcemu.
  • Ak nie je dohodnuté v kúpnej zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov.

    
 • Ďalšie podmienky ponuky
  Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo znížiť množstvo odpredávanej techniky a právo zrušiť ponuku.

Posledná aktualizácia: 12.02.2019, 13:05

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu