Vyhlášky Ministerstva obrany SR


Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 324/2018 Z. z. o chorobách vylučujúcich pobyt v penzióne pre vojnových veteránov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/324/20210101

Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 426/2015 Z. z. o  posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, o spôsobe posudzovania psychickej spôsobilosti a o previerke fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka alebo na výkon funkcie (účinnosť od 1. januára 2016)
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/426/20160101

Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 380/2015 Z. z. o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy, na jej výkon a na zaradenie do aktívnych záloh a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na výkon mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby (účinnosť od 2. januára 2016)
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/380/20160102

Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 114/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe označenia územia vojenského obvodu a jeho častí, nápisoch na tabuliach, vzore tabúľ a o spôsobe ich umiestnenia na území vojenského obvodu
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/114/20120701

Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 477/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii rizík produktu a rizík výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu a jej vzor, vzor osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu a vzor osvedčenia o zhode
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/477/20120101

Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 476/2011, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/476/20120101

Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 353/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na zaradenie objektov obrannej infraštruktúry do kategórie objektov osobitnej dôležitosti a do kategórie ďalších dôležitých objektov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/353/20040701

Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 194/2007 Z. z. o podrobnejšej úprave vykonávania geodetických a kartografických činností pre potreby obrany štátu 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/194/20070501

Posledná aktualizácia: 21.11.2018, 09:37

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu