Vstupy do vojenských obvodov


Dňom 1. júla 2012 vstúpila do platnosti novela zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch, ktorá okrem iného umožňuje vstup širokej verejnosti na územie vojenských obvodov bez nutnosti mať povolenie ministerstva obrany.

Na území vojenského obvodu alebo na jeho časti môže byť v závislosti na využívaní tohto územia zložkami podieľajúcimi sa na zabezpečovaní úloh obrany a bezpečnosti štátu vyhlásený dočasný alebo trvalý zákaz vstupu.

Mapy vojenských obvodov s vyznačením miest s trvalým zákazom vstupu:

Trvalý zákaz vstupu platí podľa § 9a ods.2  na územie Vojenského obvodu Lešť, na územie Vojenského obvodu Záhorie-časť Turecký Vrch a na miesta strelníc, dopadových plôch, cvičísk a súvisiacej obrannej infraštruktúry nachádzajúcich sa na území Vojenského obvodu Valaškovce a na území Vojenského obvodu Záhorie. Trvalý zákaz je vyhlásený z dôvodu vykonávania intenzívneho výcviku následkom ktorého hrozí vážne ohrozenie života a zdravia osôb.

Dočasný zákaz vstupu platí v zmysle § 9a ods.1 na územie Vojenského obvodu Valaškovce a na územie Vojenského obvodu Záhorie v čase vojenských operácií, cvičení, pri vykonávaní činností pri ktorých hrozí ohrozenie života a zdravia osôb a v čase krízovej situácie.Aktuálny plán činností vo vojenských obvodoch počas ktorého je na územie vojenského obvodu dočasný zákaz vstupu z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb
 


Pred vstupom na územie vojenského obvodu je osoba povinná presvedčiť sa, či na území vojenského obvodu alebo na jeho časti nie je vyhlásený dočasný alebo trvalý zákaz vstupu.

Osobe, ktorá vstúpila na územie vojenského obvodu, je zakázané:

 • zdržiavať sa na území vojenského obvodu dlhšie ako 24 hodín
 • manipulovať s nájdenými zbraňami, strelivom, výbušninami alebo ich časťami
 • vstupovať do uzavretých alebo ohradených častí vojenského obvodu, na ktorých hrozí vážne ohrozenie života alebo zdravia osôb
 • zhotovovať nákresy, plány, fotografické zábery alebo filmové zábery objektov obrannej infraštruktúry nachádzajúcich sa vo vojenskom obvode
 • neoprávnene vchádzať motorovým vozidlom na lesné cesty, do lesných porastov a na poľnohospodársku pôdu, a stáť na nich
 • zakladať oheň a znečisťovať a poškodzovať životné prostredie
 • vykonávať také činnosti, v dôsledku ktorých by vo vojenskom obvode vznikla škoda na majetku štátu, alebo by došlo k obmedzeniu alebo zabráneniu plnenia úloh obrany a bezpečnosti štátu


Informácie o obmedzení alebo o zákaze vstupu na územie vojenského obvodu možno získať na úradnej tabuli obce susediacej s vojenským obvodom, na obecných úradoch týchto obcí a ich webových sídlach; ďalej aj na webovom sídle Ministerstva obrany Slovenskej republiky (http://www.mosr.sk).

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky nezodpovedá za poškodenie zdravia alebo za inú škodu, ktoré vzniknú osobe v dôsledku nerešpektovania ustanovených zákazov. 
 

Priestupky
 

Priestupku sa dopustí ten, kto

 1. sa neoprávnene zdržiava na území vojenského obvodu dlhšie ako 24 hodín
 2. neoprávnene vojde na územie vojenského obvodu motorovým vozidlom mimo verejnej pozemnej komunikácie
 3. neuposlúchne pokyn, výzvu alebo príkaz na zabezpečenie poriadku a bezpečnosti vo vojenskom obvode
 4. na území vojenského obvodu manipuluje s nájdenými zbraňami, strelivom, výbušninami alebo ich časťami
 5. zhotovuje nákresy, plány, fotografické alebo filmové zábery objektov obrannej infraštruktúry
 6. vstúpi na územie vojenského obvodu alebo jeho časť, na ktorých je zákaz vstupu
 7. vstúpi na časť územia vojenského obvodu, na ktorej prebiehajú cvičenia alebo sa vykonávajú činnosti, pri ktorých hrozí ohrozenie života a zdravia
 8. vykonáva také činnosti, v dôsledku ktorých vo vojenskom obvode
  1. vznikne škoda na majetku štátu, ak takéto konanie nie je priestupkom podľa osobitného predpisu, alebo
  2. dôjde k obmedzeniu alebo zabráneniu plnenia úloh obrany a bezpečnosti štátu, alebo
 9. vstúpi na územie vojenského obvodu v čase krízovej situácie

 

Pokuty
 

Za priestupok podľa

 1. odseku 1 písm. a) a b) možno uložiť pokutu do 100 eur
 2. odseku 1 písm. c) až e) možno uložiť pokutu do 250 eur
 3. odseku 1 písm. f), g) a písm. h) prvého bodu možno uložiť pokutu do 500 eur
 4. odseku 1 písm. h) druhého bodu a písm. i) možno uložiť pokutu do 1 000 eur

Popri pokute možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 písm. d) a e) sankciu prepadnutia veci.
 
Za priestupok podľa spáchaný opakovane v priebehu jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty možno uložiť pokutu do dvojnásobku jej hornej hranice.
Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu