Vestníky MO SR vydané v roku 2018


Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestník MO SR, čiastka 74, 11. decembra 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 76/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 74/2016 o krízovom štábe Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky č. 28/2017

Vestník MO SR, čiastka 73, 10. decembra 2018

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 75/2018, ktorým sa mení služobný predpis hlavného služobného úradu č. 122/2015 o výške zahraničného príspevku v znení neskorších predpisov
 2. Oznámenie odboru bezpečnosti a ochrany informácií a komunikačných a informačných systémov štábu strategického plánovania Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní vojenských predpisov
 3. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní vojenskej doktríny Taktika vedenia operácií v zastavaných priestoroch (A) (evid. zn. VDG-30-99/Oper)
 4. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní vojenskej doktríny Ochrana síl NATO vo vzdušných operáciách (A) [evid. zn. VDA-30-60/VzS (A)]
 5. Oznámenie Úradu logistického zabezpečenia ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní služobnej pomôcky Metodické pokyny na výpočet spotreby náhradných dielcov a súprav náhradných dielcov pre pozemnú výzbroj, techniku a materiál zásobovacej triedy II (evid. zn. SPJ-4-16/Log)
 6. Oznámenie Topografického ústavu Banská Bystrica o vydaní služobnej pomôcky Spoločná spojenecká doktrína pre geografickú podporu (evid. zn. SPJ-2-1/Topo)

Vestník MO SR, čiastka 72, 30. novembra 2018

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 73/2018, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vyhlásení mimoriadnej udalosti
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 74/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 40/2017 o oznamovaní udalosti ministrovi obrany Slovenskej republiky

Vestník MO SR, čiastka 71, 21. novembra 2018

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 72/2018, ktorým sa mení služobný predpis hlavného služobného úradu č. 118/2015 o okruhu funkcií a výške aktivačného príspevku v znení služobného predpisu hlavného služobného úradu č. 83/2016
 2. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 70, 20. novembra 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 71/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 68/2013 o organizačných zmenách, o vnútornom organizačnom členení a počtoch miest profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce o verejnom záujme Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 69, 15. novembra 2018

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 70/2018, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 65/2013 o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti

Vestník MO SR, čiastka 68, 13. novembra 2018

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 69/2018, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 14/2017 o jazykovom vzdelávaní
 2. Oznámenie Úradu správy majetku štátu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu na zabezpečovanie záujmov obrany štátu pri územnom plánovaní, civilnej výstavbe, výstavbe vo vojenských obvodoch a činnostiach posudzovaných orgánmi štátnej správy č. ÚSMŠ-73-217/2018 z 9. novembra 2018
 3. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 67, 8. novembra 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 68/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 99/2013 o počtoch miest pre zamestnancov a profesionálnych vojakov štátnych rozpočtových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 66, 7. novembra 2018

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 10/2018 ku Dňu boja za slobodu a demokraciu
 2. Oznámenie Úradu procesného riadenia, organizácie a špecializovanej štátnej správy Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní Štatútu Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. ÚPROŠ-95-55/2018 z 10. októbra 2018

Vestník MO SR, čiastka 65, 23. októbra 2018

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 67/2018 o nakladaní s daňovo zvýhodneným minerálnym olejom v pôsobnosti rozpočtovej organizácie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o začatí tichej procedúry k súhlasu s vyhlásením štandardizačného odporúčania Severoatlantickej aliancie
 3. Oznámenie odboru operačného plánovania štábu strategického plánovania Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní služobnej pomôcky Zabezpečenie úloh podpory obrany štátu v oblasti obrannej infraštruktúry (evid. zn. SPJ-5-1/Oper),
 4. Oznámenie Úradu logistického zabezpečenia Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní služobných pomôcok
 5. Oznámenie Veliteľstva posádky Bratislava o vydaní služobnej pomôcky Cvičebný poriadok Čestnej stráže ozbrojených síl Slovenskej republiky (evid. zn. SPJ-12-1/Výcv),
 6. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní služobných pomôcok  
 7. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 64, 22. októbra 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 66/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 63/2012 o organizačnej štruktúre a počtoch úradov a zariadení na zabezpečenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 63, 17. októbra 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 65/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 42/2018 o inventarizácií majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Ministerstva obrany Slovenskej republiky a v jeho rozpočtových a príspevkových organizáciách k 31. decembru 2018

Vestník MO SR, čiastka 62, 15. októbra 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 64/2018 o určení funkcií pre vojakov mimoriadnej služby a o kritériách na hodnotenie pripravenosti vojakov v zálohe na ustanovenie do funkcie

Vestník MO SR, čiastka 61, 15. októbra 2018

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 63/2018 o výške príplatku za výkon špecializovanej činnosti
 2. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 60, 15. októbra 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 73/2017 o organizačných zmenách, štruktúre a počtoch miest profesionálnych vojakov zastúpenia ozbrojených síl Slovenskej republiky pri orgánoch NATO a Európskej únie a vo vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky

1 2 3 4 5 >>

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu