Vestníky MO SR vydané v roku 2018


Vestníky 2019 | Vestníky 2018 | Vestníky 2017 | Vestníky 2016 | Vestníky 2015 | Vestníky 2014 | Vestníky 2013 | Vestníky 2012 | Vestníky 2011 | Vestníky 2010 | Vestníky 2009 | Vestníky 2008 | Vestníky 2007 | Vestníky 2006 | Vestníky 2005 | Vestníky 2004 | Vestníky 2003 | Vestníky 2002 | Vestníky 2001 | Vestníky 2000 |

Vestník MO SR, čiastka 81, 31. decembra 2018

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 81/2018 o výške príplatku za ohrozenie života alebo zdravia

Vestník MO SR, čiastka 80, 21. decembra 2018

 1. Služobný predpis služobného úradu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky č. 80/2018, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis služobného úradu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky č. 39/2017 o určení funkčného platu, o navrhovaní a poskytovaní odmien, o náhrade za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení pre obdobie krízovej situácie a o náhrade za sťažené životné podmienky

Vestník MO SR, čiastka 79, 20. decembra 2018

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 79/2018 o ustanovení platového koeficientu príslušnej krajiny na rok 2019

Vestník MO SR, čiastka 78, 18. decembra 2018

 1. Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky č. 11/2018 k 26. výročiu vzniku Slovenskej republiky
 2. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o implementácii štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 3. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o prijatí štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou
 4. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o schválení slovenských obranných štandardov
 5. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o rozhodnutí spracovania slovenského obranného štandardu
 6. Oznámenie Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality o zrušení slovenských obranných štandardov
 7. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní služobných pomôcok

Vestník MO SR, čiastka 77, 18. decembra 2018

 1. Služobný predpis ministra obrany Slovenskej republiky č. 78/2018, ktorým sa mení a dopĺňa služobný predpis ministra obrany Slovenskej republiky č. 24/2018 o podrobnostiach zaradenia vojaka v zálohe do aktívnych záloh, o pravidelnom cvičení, o plnení úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky a o odborných požiadavkách na výkon funkcie, do ktorej má byť vojak v zálohe zaradený

Vestník MO SR, čiastka 76, 18. decembra 2018

 1. Opatrenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 13. decembra 2018 č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-11-32/2015- OdL, ktorým sa ustanovujú druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a spôsob nosenia vyznamenaní na vojenskej rovnošate
 2. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 75, 12. decembra 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 77/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 62/2012 o organizačných zmenách Ministerstva obrany Slovenskej republiky a o počtoch profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 74, 11. decembra 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 76/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 74/2016 o krízovom štábe Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky č. 28/2017

Vestník MO SR, čiastka 73, 10. decembra 2018

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 75/2018, ktorým sa mení služobný predpis hlavného služobného úradu č. 122/2015 o výške zahraničného príspevku v znení neskorších predpisov
 2. Oznámenie odboru bezpečnosti a ochrany informácií a komunikačných a informačných systémov štábu strategického plánovania Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní vojenských predpisov
 3. Oznámenie veliteľstva pozemných síl o vydaní vojenskej doktríny Taktika vedenia operácií v zastavaných priestoroch (A) (evid. zn. VDG-30-99/Oper)
 4. Oznámenie veliteľstva vzdušných síl o vydaní vojenskej doktríny Ochrana síl NATO vo vzdušných operáciách (A) [evid. zn. VDA-30-60/VzS (A)]
 5. Oznámenie Úradu logistického zabezpečenia ozbrojených síl Slovenskej republiky o vydaní služobnej pomôcky Metodické pokyny na výpočet spotreby náhradných dielcov a súprav náhradných dielcov pre pozemnú výzbroj, techniku a materiál zásobovacej triedy II (evid. zn. SPJ-4-16/Log)
 6. Oznámenie Topografického ústavu Banská Bystrica o vydaní služobnej pomôcky Spoločná spojenecká doktrína pre geografickú podporu (evid. zn. SPJ-2-1/Topo)

Vestník MO SR, čiastka 72, 30. novembra 2018

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 73/2018, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vyhlásení mimoriadnej udalosti
 2. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 74/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 40/2017 o oznamovaní udalosti ministrovi obrany Slovenskej republiky

Vestník MO SR, čiastka 71, 21. novembra 2018

 1. Služobný predpis hlavného služobného úradu č. 72/2018, ktorým sa mení služobný predpis hlavného služobného úradu č. 118/2015 o okruhu funkcií a výške aktivačného príspevku v znení služobného predpisu hlavného služobného úradu č. 83/2016
 2. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 70, 20. novembra 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 71/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 68/2013 o organizačných zmenách, o vnútornom organizačnom členení a počtoch miest profesionálnych vojakov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce o verejnom záujme Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vestník MO SR, čiastka 69, 15. novembra 2018

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 70/2018, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 65/2013 o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti

Vestník MO SR, čiastka 68, 13. novembra 2018

 1. Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 69/2018, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 14/2017 o jazykovom vzdelávaní
 2. Oznámenie Úradu správy majetku štátu Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní metodického pokynu na zabezpečovanie záujmov obrany štátu pri územnom plánovaní, civilnej výstavbe, výstavbe vo vojenských obvodoch a činnostiach posudzovaných orgánmi štátnej správy č. ÚSMŠ-73-217/2018 z 9. novembra 2018
 3. Redakčné oznámenie

Vestník MO SR, čiastka 67, 8. novembra 2018

 1. Nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 68/2018, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra obrany Slovenskej republiky č. 99/2013 o počtoch miest pre zamestnancov a profesionálnych vojakov štátnych rozpočtových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

1 2 3 4 5 6 >>

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu