Rozpočet rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany SR na rok 2018


2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |

Zákonom číslo 333 z 13. decembra 2017 o štátnom rozpočte na rok 2018 a rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2018 číslo MF/020612/2017-441 z 20. decembra 2017 boli pre kapitolu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky stanovené tieto záväzné ukazovatele:


 

(v eurách)

I. PRÍJMY KAPITOLY
A. Záväzný ukazovateľ
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ

9 000 000
9 000 000
0


II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B)

1 082 078 792

A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európske únie
       z toho:
1 082 032 172
      A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111 + 11H)

1 082 032 172

      A.2. prostriedky na spolufinancovanie

0

      A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111 + 11H)
            z toho:
            mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu (kód zdroja 111 + 11H)
      Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1
      k uzneseniu vlády SR č. 471/2017
             z toho:
            aparát ústredného orgánu

277 542 180


9 996 932

21 119 osôb


644 osôb

            - administratívne kapacity rozpočtových
            organizácií osobitne sledované, podľa prílohy č. 1
            k uzneseniu vlády SR č. 471/2017
0 osôb
            z toho:
            aparát ústredného orgánu
0 osôb
      A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie)
             z toho:
            kód zdroja 111

247 153 745
  

247 153 745


B. Prostriedky podľa § 17ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
(Podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. je rozpočtová organizácia oprávnená čerpať tento limit do výšky rozpočtovaných príjmov skutočne prijatých a je oprávnená prekročiť limit výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyšších ako rozpočtovaných príjmov.)

46 620C. Prostriedky Európskej únie

0


D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR

PDF dokument


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu