Ministerstvo obrany


... je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky na úseku obrany SR so sídlom v Bratislave. Bolo zriadené zákonom Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a vzniklo dňa 1. januára 1993. Činnosť ministerstva upravuje zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre:

a) riadenie a kontrolu obrany Slovenskej republiky,
b) výstavbu, riadenie a kontrolu ozbrojených síl Slovenskej republiky,
c) koordináciu činností a kontrolu orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy a iných právnických osôb pri príprave na obranu Slovenskej republiky,
d) koordináciu obranného plánovania,
e) zabezpečenie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky,
f) koordináciu vojenskej letovej premávky s civilnou letovou premávkou,
g) vojenské spravodajstvo,
h) civilnú službu.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky zabezpečuje správu vojenských obvodov a vojenských lesov.

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu