Dobrovoľná vojenská príprava


dvpDobrovoľná vojenská príprava (DVP) je určená pre mladých ľudí, ktorí chcú absolvovať vojenský výcvik a získať základné vedomosti a zručnosti potrebné pre plnenie úloh ozbrojených síl a krízového manažmentu.
Podmienky prijatia


Prihlásiť sa môže každý občan od 1. januára kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 19 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Žiadateľ musí ďalej spĺňať nasledovné podmienky:
 • bezúhonnosť
 • najmenej stredné odborné vzdelanie
 • ovládanie štátneho jazyka
 • zdravotná spôsobilosť
 • psychická spôsobilosť
 • žiadne vedené trestné stíhanie

Zaradenie do DVP

Po vyhlásení prijímacieho konania občan požiada osobne o prijatie na Regrutačnej skupine v mieste trvalého bydliska.

Záujemca si so sebou musí priniesť:

 • Občiansky preukaz
 • Výpis zo zdravotnej dokumentácie
 • Doklady o dosiahnutom vzdelaní, osvedčenia a oprávnenia
 • Rozhodnutie o dobrovoľnom prevzatí brannej povinnosti, ak mu branná povinnosť nevznikla

Záujemca pri osobnej návšteve vyplní:

 • Žiadosť o prijatie do DVP (vzor)
 • Čestné vyhlásenie (vzor)
 • Životopis (vzor)
 • Vzorový osobný dotazník (vzor)
 • Prázdny osobný dotazník (vzor)

Osobný dotazník a životopis je možné si stiahnuť, vyplniť doma (návod na vyplnenie) a doniesť už vyplnený.

Ďalej záujemca absolvuje zdravotnú prehliadku v priestoroch Regrutačnej skupiny. Ak je záujemca spôsobilý po zdravotnej stránke, nasleduje psychodiagnostické vyšetrenie na odbornom pracovisku v Liptovskom Mikuláši. Po úspešnom absolvovaní psychodiagnostického vyšetrenia je záujemca považovaný za spôsobilého na výkon DVP.

Po ukončení prijímacieho konania prebehne výber najvhodnejších kandidátov spomedzi všetkých spôsobilých záujemcov o DVP. O prijatí, alebo neprijatí bude každý záujemca informovaný poštou.

Ďalšie informácie záujemcom poskytnú Regrutačné skupiny na svojich emailových adresách:

Zoznam regrutačných skupín

 
Mapa regrutačných skupín

Výcvik


Výcvik prebehne v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin. Uchádzači dostanú počas výcviku bezplatné ubytovanie a stravovanie, bude im zapožičaná výstroj a výzbroj a budú im preplatené cestovné náklady. Uchádzačom bude počas výcviku vyplatená suma 1 107,375 eur. Výcvik bude trvať 75 dní. Takisto je zákonom garantované zachovanie poberania všetkých sociálnych dávok a príspevku v nezamestnanosti, ak naň má uchádzač nárok. V prípade zamestnaného občana je zákonníkom práce garantované, že ho zamestnávateľ nebude môcť prepustiť.

Súčasťou výcviku sú:
 • telesná príprava
 • poradová príprava
 • ženijná príprava
 • topografická príprava
 • psychologická príprava
 • zdravotnícka príprava
 • taktická príprava
 • streľba

Čo získaš absolvovaním DVP

Po základnom výcviku:

 • nadobudneš základné vedomosti a zručnosti
  • z taktiky jednotlivca a družstva
  • zo streľby z ručných zbraní
  • z orientácie v teréne
  • zo zdravotníckej prípravy
  • v zaobchádzaní s komunikačnými prostriedkami
  • v poradových cvikoch bez zbrane a so zbraňou
  • z topografickej prípravy
  • v oblasti ochrany jednotlivca proti zbraniam hromadného ničenia
 • dosiahneš vyššiu
  • fyzickú zdatnosť a psychickú pripravenosť
  • pripravenosť zvládať stresové a záťažové situácie
 • v rámci dodržiavania vojenského režimu sa naučíš
  • plánovať a dodržiavať stanovený režim
  • sebadisciplíne

Po odbornom výcviku:

 • získaš špecifické vedomosti, zručnosti a návyky v základnej funkcii v OS SR a to v odbornosti G 10 - pešie, motorizované, mechanizované a tankové vojsko.


Po absolvovaní dobrovoľnej vojenskej prípravy zložia absolventi vojenskú prísahu a budú jedným zo zdrojov pre aktívne zálohy.

Do DVP nemožno prijať občana ktorý vykonáva štátnu službu v služobnom pomere (profesionálny vojak, policajt, colník, atď...). Takisto sa dobrovoľnej vojenskej prípravy nemôže zúčastniť tí, ktorí odopreli výkon mimoriadnej služby.

Plné znenie zákona 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdeš TU.

Posledná aktualizácia: 11.10.2019, 07:12

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu