Legislatíva


Zákony, vyhlášky


Zákon NR SR číslo 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (www.slov-lex.sk)

Otvoriť PDF dokument

Zákon NR SR číslo 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (www.slov-lex.sk)

Otvoriť PDF dokument

Vyhláška MO SR číslo 194/2007 Z. z. o podrobnejšej úprave vykonávania geodetických a kartografických činností pre potreby obrany štátu (www.slov-lex.sk)

Otvoriť PDF dokumentInterné predpisy


Metodické pokyny o vydávaní súhlasu na letecké meračské snímkovanie a letecký diaľkový prieskum Zeme, územia Slovenskej republiky

Otvoriť PDF dokument

Organizačné pokyny k evidencii a archivácii CD/DVD nosičov s obsahom materiálov z leteckého filmovania a leteckého fotografovania a k poskytovaniu informácii o produktoch z leteckého filmovania a leteckého fotografovania

Otvoriť PDF dokument

Obsah žiadosti na vykonanie leteckého meračského snímkovania

Otvoriť PDF dokument

Obsah žiadosti na vykonanie leteckého filmovania a leteckého fotografovania

Otvoriť PDF dokument


Posledná aktualizácia: 30.05.2017, 09:25

Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu